ALGEMENE VERKOOP- LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 - Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 De ontwerper / interieurarchitect: de natuurlijke persoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurinrichting en (interieur)ontwerp, hierna ontwerper genoemd.
2 De uitvoerder: de natuurlijke persoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht ter uitvoering van een ontwerp of opdracht, hierna uitvoerder genoemd.
3 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon, hierna klant genoemd, die aan de ontwerpster opdracht heef gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden.
4 De opdracht: het project op het gebied van interieurinrichting en/of (interieur)ontwerp en/of realisaties van ontwerpen.
5 De overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de ontwerpster met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden door de ontwerpster.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van de ontwerper en/of uitvoerder en voorts op alle overige overeenkomsten gesloten met de ontwerper en/of uitvoerder, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van de deze voorwaarden afwijken.
Artikel 3 - Offertes, overeenkomsten en studies.
1 Offertes van de ontwerper en/of uitvoerder zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de klant de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
2 Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken in overeenstemming aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
In afwijking van art. 1793 BW kunnen meewerken met alle middelen van recht worden bewezen.
3 De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 dagen van het moment van opstelling van de offerte.
4 Een verstrekte opdracht waarbij de diensten en activiteiten van de ontwerper en/of uitvoerder staan omgeschreven wordt door de ontwerper en/of uitvoerder schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de ontwerper en/of uitvoerder zijn bevestigd.
5 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de ontwerper, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de ontwerper behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de offerte. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
6 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht.
1 De ontwerper en/of uitvoerder zorgen ervoor dat zij voldoende zijn toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen, volgens de regels van het goed vakmanschap.
De ontwerper fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.
2 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen met betrekking tot het project aan derden, zonder de ontwerper daarover eerst in te lichten.
3 Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de opdrachtgever.
De werf dient door de opdrachtgever normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
4 De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de ontwerper en/of uitvoerder om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De ontwerper en/of uitvoerder bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
5 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de ontwerper en/of uitvoerder, het ontwerp geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
6 De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de ontwerpster, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
7 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
8 Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
Artikel 5 - Honoraria, bureaukosten, kosten van derden:
1 De honorering van de ontwerper en/of uitvoerder kan als volgt worden overeengekomen:
  • volgens een percentage van de uiteindelijke inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s). Bepaling percentage in overleg met de opdrachtgever.
  • In regie
  • door een forfaitair bedrag af te spreken.
2 De in punt 1 bedoelde honorering is exclusief, reis- en verblijfskosten, licht drukwerk en plotkosten en kosten van adviseurs. Deze kosten worden, afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.
4 Technische studies (verlichting, hvac, sanitair, elektriciteit) en stabiliteitsberekeningen zijn niet inbegrepen in deze offerte. Indien vereist, stelt de opdrachtgever of interieurarchitect na overleg hiervoor derden aan.
5 Alle vermelde bedragen zijn in euro, exclusief btw.
Artikel 6 - Facturen en betalingen
1 Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1,5% per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
2 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de ontwerper en/of uitvoerder zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de ontwerper en/of uitvoerder. De ontwerper en/of uitvoerder bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
Wanneer de ontwerper en/of uitvoerder door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de ontwerper en/of uitvoerder  het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd.
3 De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
4 Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum.
5 Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
Artikel 7 - Niet in de prijs inbegrepen.
1 Veiligheidscoördinatie: Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.
2 Stalen van materialen.
3 Het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken.
4 Aanbrengen van veranderingen in het project na de goedkeuring van de klant.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is de ontwerpster voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomend geval zelfstandig te worden aangesproken.
2 De ontwerpster is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
Artikel 9 : Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is op alle transacties van toepassing. Voor alle geschillen is enkel de handelsrechtbank en vredegerecht van Antwerpen bevoegd.