ALGEMENE VERKOOP- LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1 - Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 De ontwerper / interieurarchitect: de natuurlijke persoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurinrichting en (interieur)ontwerp, hierna ontwerper genoemd.
2 De uitvoerder: de natuurlijke persoon die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht ter uitvoering van een ontwerp of opdracht, hierna uitvoerder genoemd.
3 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon, hierna klant genoemd, die aan de ontwerpster opdracht heef gegeven tot het verrichten van de werkzaamheden.
4 De opdracht: het project op het gebied van interieurinrichting en/of (interieur)ontwerp en/of realisaties van ontwerpen.
5 De overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de ontwerpster met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden door de ontwerpster.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van de ontwerper en/of uitvoerder en voorts op alle overige overeenkomsten gesloten met de ontwerper en/of uitvoerder, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van de deze voorwaarden afwijken.
Artikel 3 - Offertes, overeenkomsten en studies.
1 Offertes van de ontwerper en/of uitvoerder zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat de klant de opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
2 Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken in overeenstemming aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
In afwijking van art. 1793 BW kunnen meewerken met alle middelen van recht worden bewezen.
3 De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 dagen van het moment van opstelling van de offerte.
4 Een verstrekte opdracht waarbij de diensten en activiteiten van de ontwerper en/of uitvoerder staan omgeschreven wordt door de ontwerper en/of uitvoerder schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de ontwerper en/of uitvoerder zijn bevestigd.
5 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de ontwerper, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de ontwerper behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de offerte. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
6 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.
Artikel 4 - Uitvoering van de opdracht.
1 De ontwerper en/of uitvoerder zorgen ervoor dat zij voldoende zijn toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen, volgens de regels van het goed vakmanschap.
De ontwerper fungeert als vertrouwensman van de opdrachtgever.
2 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig de beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.
De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen met betrekking tot het project aan derden, zonder de ontwerper daarover eerst in te lichten.
3 Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de opdrachtgever.
De werf dient door de opdrachtgever normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
4 De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de ontwerper en/of uitvoerder om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De ontwerper en/of uitvoerder bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
5 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de ontwerper en/of uitvoerder, het ontwerp geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
6 De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de ontwerpster, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
7 Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
8 Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
Artikel 5 - Honoraria, bureaukosten, kosten van derden:
1 De honorering van de ontwerper en/of uitvoerder kan als volgt worden overeengekomen:
  • volgens een percentage van de uiteindelijke inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s). Bepaling percentage in overleg met de opdrachtgever.
  • In regie
  • door een forfaitair bedrag af te spreken.
2 De in punt 1 bedoelde honorering is exclusief, reis- en verblijfskosten, licht drukwerk en plotkosten en kosten van adviseurs. Deze kosten worden, afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.
4 Technische studies (verlichting, hvac, sanitair, elektriciteit) en stabiliteitsberekeningen zijn niet inbegrepen in deze offerte. Indien vereist, stelt de opdrachtgever of interieurarchitect na overleg hiervoor derden aan.
5 Alle vermelde bedragen zijn in euro, exclusief btw.
Artikel 6 - Facturen en betalingen
1 Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1,5% per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
2 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de ontwerper en/of uitvoerder zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de ontwerper en/of uitvoerder. De ontwerper en/of uitvoerder bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
Wanneer de ontwerper en/of uitvoerder door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de ontwerper en/of uitvoerder  het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd.
3 De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken.
4 Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum.
5 Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
Artikel 7 - Niet in de prijs inbegrepen.
1 Veiligheidscoördinatie: Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.
2 Stalen van materialen.
3 Het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken.
4 Aanbrengen van veranderingen in het project na de goedkeuring van de klant.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is de ontwerpster voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Bedoelde derden dienen in het voorkomend geval zelfstandig te worden aangesproken.
2 De ontwerpster is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
Artikel 9 : Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is op alle transacties van toepassing. Voor alle geschillen is enkel de handelsrechtbank en vredegerecht van Antwerpen bevoegd.

 

 

WEBSITE DISCMAIMER + PRIVACY (conform GDPR)
Deze website is eigendom van INTTER bv
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Kapellensteenweg 212 – 2920 Kalmthout
Telefoon: +32497 41 79 48
E-mail: mail@intter.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0654.986.263
RPR: Antwerpen
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan INTTER bv of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
INTTER bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
INTTER bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
INTTER bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
INTTER bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.
Privacybeleid
INTTER bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op mail@intter.be.
Verwerkingsdoeleinden
INTTER bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Overmaken aan derden
De persoonsgegevens van de klant worden niet gedeeld aan derden.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
-                zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
-                een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: mail@intter.be
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Het gebruik van “cookies”.
 Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.